<optgroup id="liuka"><i id="liuka"><center id="liuka"></center></i></optgroup>

<span id="liuka"></span>
 • <ruby id="liuka"><menu id="liuka"></menu></ruby>

 • <optgroup id="liuka"></optgroup>
  <span id="liuka"><video id="liuka"><b id="liuka"></b></video></span>
  書簽 分享 收藏 舉報 版權申訴 / 4

  類型心經注音版.doc

 • 上傳人:紅豆湯
 • 文檔編號:1872952
 • 上傳時間:2023-12-05
 • 格式:DOC
 • 頁數:4
 • 大?。?3.01KB
 • 注意事項:

  本文檔如無特殊說明,請使用OfficeWPS軟件打開,文檔中的文字與圖均可以修改和編輯。

  版權聲明:

  本文檔由用戶上傳版權歸上傳用戶所有,搜文庫僅提供文檔存儲空間。若發現您的權利被侵害,請聯系客服郵件kefu@souwenku.com,我們盡快處理。

  關 鍵  詞:
  心經 注音
  文本預覽:
  bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般若波羅蜜多心經 guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空, dù yī qiē kǔ è shè lì zǐ sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè sè jí shì kōng , 度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色,色即是空, kōng jí shì sè shòu xiǎng xíng shí yì fù rú shì shè lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiāng 空即是色。受想行識,亦復如是。舍利子,是諸法空相, bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu 不生不滅,不垢不凈,不增不減,是故空中無色,無受 xiǎng xíng shí wú yǎn ěr bí shé shēn yì wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ wú yǎn jiè 想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界, nǎi zhì wú yì shí jiè wú wú míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ yì 乃至無意識界,無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦 wú lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào wú zhì yì wú dé yǐ wú suǒ dé gù 無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得,以無所得故。 pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài wú guà ài gù 菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無掛礙故, wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiū jìng niè pán sān shì zhū fó yī 無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅盤。三世諸佛,依 bō rě bō luó mì duō gù dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí gù zhī bō rě 般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若 bō luó mì duō shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu shì wú shàng zhòu shì wú děng 波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等 děng zhòu néng chú yī qiē kǔ zhēn shí bù xū gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu 等咒。能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。 jí shuō zhòu yuē 即說咒曰: jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē  揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。 般若波羅蜜多心經 觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不凈,不增不減。是故空中無色,無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界,無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無掛礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅盤。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩菩提娑婆訶 般若波羅蜜多心經。 譯文:那些智者們,在他們冷靜思考人生的時候,往往能夠看透人世間一切因果、生死。所以他們能脫離一切痛苦,在他們死后留下的“東西”,讓人們感到人生的夢幻,也讓人感到人生的充實,從承受人生的苦難到思考人生的價值,再為人生付諸行動,從而真正了解人生的意義。其真諦,也不過是繁華與平淡的相互循環。他們留下的,是一切自然法則的根本,是真正的永恒、純潔與堅韌,所以在他們在平淡生活中不奢侈,沒有痛苦,也感受不到一切誘惑,以至無法動其志,更不會阻礙他們前進的視野,這樣,才不感覺到人生毫無意義,更不會覺得空虛,沒有痛苦的磨練就不會成長,沒有付出就不會有所收獲,正因為你什么也沒有,是因為你擁有過但不珍惜,或者你從來沒有努力去擁有。沿著人生的歷程,智慧會積累,雜念會漸漸消除,沒有了雜念,對人生的追求就不會恐懼,更不會產生負面的人生觀,明白“自然”的法則。以往那些智者,都是隨著人生智慧的漸漸積累,而成為高尚又正直、待人平等友好、擁有堅定不移的目標的覺悟者。因此,人生路上所積累的智慧越多,還能消除生活的煩惱、破除人間黑暗更帶來光明!
  展開閱讀全文
  提示  搜文庫是C2C交易模式,所有文檔均是用戶上傳分享,僅供網友學習交流。文檔版權歸屬內容提供方,未經書面授權,請勿作他用!
  關于本文
  本文標題:心經注音版.doc
  鏈接地址:http://www.sherlockholmespart3.com/p-1872952.html

  copyright@ 2016-2022 搜文庫網站版權所有   網站客服QQ:425721614

  經營許可證編號:粵ICP備2021173911號

  本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。

  搜文庫平臺僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知搜文庫平臺,我們立即給予刪除!


  搜文庫
  收起
  展開
  jealousvue老大太,美女作爱全过程免费观看国产,忘忧草在线社区www日本,人c交zoozooxx真实视频
  <optgroup id="liuka"><i id="liuka"><center id="liuka"></center></i></optgroup>

  <span id="liuka"></span>
 • <ruby id="liuka"><menu id="liuka"></menu></ruby>

 • <optgroup id="liuka"></optgroup>
  <span id="liuka"><video id="liuka"><b id="liuka"></b></video></span>